KONKURS - Wakacje z Bohaterami

KONKURS „Wakacje z Bohaterami”


Józef Piłsudski? Irena Sendlerowa? Eugeniusz Kwiatkowski?

Zapraszamy do obejrzenia klipu promującego konkurs:

https://youtu.be/IKYl9YbEzg0

A kto Twoim zdaniem jest "Polskim Bohaterem Narodowym" i dlaczego?

Nagraj filmik, prześlij go nam i wygraj atrakcyjne nagrody

Czekamy na Twoje zgłoszenie do 17 sierpnia 2018 roku do godziny 18:00.

                        

REGULAMIN KONKURSU „Wakacje z Bohaterami”

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

 1. Organizatorem konkursu „Wakacje z Bohaterami” (dalej: „Konkurs”) jest Instytut Debaty Publicznej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Hallera 249B/6, NIP: 584-274-34-77, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Celem Konkursu jest promocja postaci zasłużonych w historii Polski oraz promocja postaw patriotycznych i propaństwowych.
 4. Konkurs trwa od dnia 3 sierpnia 2018 r. do dnia 17 sierpnia 2018 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 

        §2 [UCZESTNICY KONKURSU]      

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. Dopuszczalny jest także udział osób poniżej 13 roku życia, jeżeli w imieniu takowych osób wystąpią przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
  W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona
  z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

Nagrać - samodzielnie lub z pomocą osób trzecich -materiał filmowy (zwany dalej „Pracą Konkursową”), w którym Uczestnik opowie, kto jest dla niego „Polskim Bohaterem Narodowym” i dlaczego, a następnie przesłać drogą elektroniczną rzeczony materiał filmowy lub odnośnik do takowego na jeden z poniższych adresów:
kontakt@instytutdebaty.pl lub/i https://www.facebook.com/instytutdebaty/
w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku do godziny 18:00.

 1. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursowych
 2. Stworzony przez Uczestnika projekt Pracy Konkursowej:

- nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;

- nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

- w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

 

§3 [NAGRODY]

 

 1. W Konkursie przyznane zostaną cztery specjalne nagrody rzeczowe (dalej: „Nagrody”):
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

 

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Przesłane przez Uczestników Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową (dalej: Komisję), powołaną przez Instytut Debaty Publicznej w Czasie Trwania Konkursu.
 2. Na podstawie oceny Komisji zostaną wyłonione cztery zwycięskie Prace Konkursowe.
 3. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 18 sierpnia 2018 za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w Formularzu.

   

           §5 [REKLAMACJE]

 

 1. Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuje odwołanie. 

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Instytut Debaty Publicznej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Hallera 249B/6, NIP: 584-274-34-77.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
  z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronach związanych
  z Konkursem oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

§7 [PRAWA AUTORSKIE]

 

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.